Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Villa Romeo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Catania
Tài sản tốt nhất trong Catania
Tài sản rẻ nhất trong Catania

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Bí mật du lịch trong Catania, Italy
Hotel Villa Romeo

Khách sạn

Nineteenth-century palace recently restored. Elegant, exquisite and comfortable hotel near the railway station.